Program

"Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej, dzięki któremu można  uzyskać dofinansowanie na realizację projektów dla młodzieży  w wieku 13–30 lat. Młodzi ludzie  mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki.

W programie mogą brać udział organizacje działające na rzecz młodzieży.

Program wspiera przedsięwzięcia, które pomagają w rozwoju osobowości młodych ludzi oraz sprzyjać nabywaniu nowych umiejętności.

HISTORIA

Program "Młodzież w działaniu" został powołany do życia 15 listopada 2006 r., kiedy to przez Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej została przyjęta decyzja nr 1719/2006/WE ustanawiającą program na lata 2007-2013.

Przy tworzeniu zasad działania programu wykorzystano doświadczenia z realizacji wcześniejszych programów: Młodzież dla Europy (1989-1999), Wolontariat Europejski (1996-1999) oraz Młodzież (2000-2006).

Program został przyjęty po szerokich konsultacjach z różnymi środowiskami zajmującymi się problematyką i działaniami młodzieżowymi.

CELE

Program "Młodzież w działaniu" powstał nie tylko po to, aby finansować projekty młodych ludzi, ale także po to, by realizować inne, długofalowe cele, takie jak: przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi i zastępowanie ich poczuciem solidarności i tolerancji, wspieranie mobilności młodzieży oraz promowanie aktywności obywatelskiej, a w szczególności obywatelstwa europejskiego.

BUDŻET PROGRAMU

Łączny budżet programu na siedem lat (2007-2013) wynosi 885 milionów euro.  Finansowany jest zarówno ze środków Komisji, jak i z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Roczny budżet ustala Parlament Europejski i Rada. Kolejne kroki związane z przyjmowaniem budżetu można prześledzić na podanej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/budget/documents/budget_current_year_en.htm

Niniejszego Programu dotyczy linia budżetowa 15.05.55. Komisja zastrzega sobie prawo nierozdzielania całości dostępnych funduszy.