ZPORR

Regionalne Towarzystwo Rolno Przemysłowe
„Dolina Strugu”
realizuje projekt w ramach Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” ZPORR
„Bądź przedsiębiorczy”
Nr projektu Z/2.18/II/2.5/98/06

Kwota przyznanego dofinansowania w ramach projektu — 608 837,00 zł.

Czas trwania projektu: 1 grudzień 2006 r. — 31 marzec 2008 r.

Obszar realizacji: województwo podkarpackie.

Grupa docelowa projektu: Osoby fizyczne, nie zarejestrowane jako bezrobotne (bez względu na wiek, płeć, posiadane doświadczenie zawodowe) z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 r.

CO OFERUJEMY?

Usługi doradcze i szkoleniowe

 • Usługi informacyjne — podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej, Indywidualne, grupowe usługi doradcze, szkoleniowe — nabywanie umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Opieka indywidualnego doradcy, np. w diagnozie potrzeb przedsiębiorstwa, zdefiniowaniu zakresu i rodzaju potrzebnej pomocy, pomoc w korzystaniu z instrumentów wsparcia,
 • Organizowaniu przedsięwzięć grupowych z udziałem nowo powstałych mikroprzedsiębiorstw.

Wsparcie finansowe

 • Wsparcie pomostowe — bezzwrotna pomoc — dotacja, w wysokości do 700 zł miesięcznie otrzymywana przez przedsiębiorcę przez okres 6 miesięcy celem uzyskania płynności finansowej.
 • Jednorazowe dotacje inwestycyjne — jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozwój działalności, ułatwiająca sfinansowanie pierwszych wydatków/inwestycji — zakup narzędzi, maszyn etc. maksymalna wysokość dotacji — 20 000,00 zł.

Dokumenty rekrutacyjne

Wzory dokumentów do pobrania

 • Standardowy wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych (DOC DOC, 908k)
 • Standardowy wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (DOC DOC, 564k)
 • Standardowy wzór umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (DOC DOC, 890k)
 • Standardowy wzór umowy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności (DOC DOC, 910k)
 • Przykładowe zestawienie pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę (DOC DOC, 27k)
 • Wykaz działalności gospodarczej, która może być wspierana w związku z załącznikiem I do Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (XLS XLS, 268k)
 • Wzór zestawienia pomocy publicznej (DOC DOC, 33k)
 • Przykład wyliczenia pomocy de minimis.doc (DOC DOC, 50k)
 • Standardowy wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (DOC DOC, 860k)
 • Standardowy wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności (DOC DOC, 869k)
 • Standardowy wzór umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (DOC DOC, 890k)
 • Standardowy wzór umowy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności (DOC DOC, 910k)

Wzory dokumentów do rozliczenia jednorazowej dotacji

Działanie 2.1 „Wyrównać szanse - program podwyższania kwalifikacji zawodowych mieszkańców terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego, odpowiedzią na potrzeby regionalnego rynku pracy”

Logo ZPORRRegionalne Towarzystwo Rolno Przemysłowe
„Dolina Strugu”
realizuje projekt w ramach Działania 2.1 „Wyrównać szanse - program podwyższania kwalifikacji zawodowych mieszkańców terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego, odpowiedzią na potrzeby regionalnego rynku pracy” Nr projektu Z/2.18/II/2.1/163/06/U/91/06

Kwota przyznanego dofinansowania w ramach projektu — 366 036,064 zł.

Czas trwania projektu: 1 pażdziernik 2006 r. — 31 styczeń 2008 r.

Obszar realizacji: województwo podkarpackie.

Projekt skierowany jest do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Celem projektu jest poprawa dostepu do nauki oraz zwiększenie szans edukacyjnych pracujacych osób dorosłych, zamieszkujących tereny wiejskie powiatu rzeszowskiego i sąsiednich. Przedsięwzięcie skierowane jest do osób, które w oparciu o indywidualne potrzeby, zgodnie z własną inicjatywą, pragną rozwinąc swoje umiejętności w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego. Cele szczegółowe obejmują podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie znajomości języka angielskiego, zwiększenie motywacji oraz aspiracji zawodowych Beneficjentów Ostatecznych. Projekt skierowany jest do grupy 100 osób (50 kobiety, 50 mężczyżni), które będą uczestniczyły w 3-semestrowych kursach. Kursy obejmują 180 godzin zajęc, po 4 godziny w tygodniu w godzinach popołudniowych, z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu. Zajęcia prowadzone będą w grupach 10-cio osobowych na 2 poziomach zaawansowania: dla początkujacych i średnio-zaawansowanych. Kursy będą kończyły się egzaminem i wydaniem zaświadczenia poświadczającym zdobycie wiedzy na określonym poziomie. Kursy przeprowadzane będą w 4 placówkach na terenie powiatu rzeszowskiego: w siedzibie Wnioskodawcy oraz salach szkoleniowych wynajętych do tego celu.