PO KL 6.1.1 „Właściwe kwalifikacje drogą do zatrudnienia”

Regionalne Towarzystwo Rolno Przemysłowe "Dolina Strugu"
realizuje projekt "Właściwe kwalifikacje drogą do zatrudnienia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.1
Nr umowy UDA-POKL.06.01.01-18-105/08-00

Kwota przyznanego dofinansowania w ramach projektu — 524 457,00 zł.

Czas trwania projektu: 1 lipiec 2008 r. — 31 grudzień 2009 r.

Obszar realizacji: tereny wiejskie powiatu rzeszowskiego.

Grupa docelowa projektu: Osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.


    Celem ogólnym projektu jest wsparcie osób pozostających długotrwale bez pracy, mieszkających na terenach wiejskich powiatu rzeszowskiego poprzez podniesienie poziomu ich aktywności zawodowej i możliwości utrzymania się na otwartym rynku pracy, podniesienie lub nabycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz przekazywanie informacji o ofertach pracy.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Identyfikacja potrzeb oraz stworzenie Indywidualnych Planów Działania dla osób pozostających długotrwale bez zatrudnienia.

2. Wsparcie psychologiczno doradcze osób długotrwale bezrobotnych powracających na rynek pracy.

3. Nabycie nowych lub podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób długotrwale bezrobotnych przez kursy zawodowe.

4. Przybliżenie beneficjentom informacji o aktualnych ofertach pracy składanych w PUP w Rzeszowie.

CO OFERUJEMY?

a) kursy zawodowe:

  • profesjonalny sprzedawca,
  • prawo jazdy kategorii C z uprawnieniami do przewozu materiałów niebezpiecznych,
  • sekretarka, asystentka menadżera,
  • kelner,
  • murarz

b) wsparcie indywidualne doradcy zawodowego i psychologa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego