Access to Success – dostęp do sukcesu

Regionalne Towarzystwo Rolno Przemysłowe „Dolina Strugu” realizuje projekt „Access to Success – dostęp do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej. Numer identyfikacyjny KSI: WND-POKL.07.02.02-18-005/08 W ramach naszego projektu chcemy podzielić się naszym doświadczeniem z wszystkimi, którzy czują potrzebę działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głównym celem projektu jest utworzenie i pomoc w prowadzeniu stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych, połączonych siecią współpracy w ramach Podkarpackiego Centrum Ekonomii Społecznej. Naszymi działaniami obejmiemy obszar województwa podkarpackiego.

Wspieramy tworzenie i funkcjonowanie instytucji ekonomii społecznej poprzez:

  • otwarte szkolenia z podstaw ekonomii społecznej dla 1200 osób,
  • szkolenia reprezentantów z zakresu spraw organizacyjno-prawnych i rachunkowo-księgowych dla 112 osób,
  • pomoc w tworzeniu i działalności instytucji ekonomii społecznej (25 stowarzyszeń, 3 spółdzielnie socjalne).

Po utworzeniu stowarzyszeń lub spółdzielni socjalnych oferujemy: szkolenia tematyczne z zakresu działalności stowarzyszeń i obsługi platformy internetowej dla 196 osób, warsztaty w zakresie pisania wniosków o dofinansowanie projektów dla 140 osób, bieżące doradztwo świadczone przez Podkarpackie Centrum Ekonomii Społecznej, usługi Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej. W wyniku projektu powstaną nowe stowarzyszenia i spółdzielnie socjalne działające w w/w obszarach. Projekt realizowany jest w okresie od 1.05.2009 r. do 31.12.2010 r. Zasady rekrutacji uwzględniają politykę równych szans. Szczegółowe informacje na temat projektu (w tym informacje na temat rekrutacji) znajdują się na stronie WWW Podkarpackiego Centrum Ekonomii Społecznej (http://www.centrumes.pl/).