PROGRAM POŻYCZKOWY WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DOFINANSOWANIE

NOWY PROGRAM MIKROPOŻYCZKOWY FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI
OD 1 KWIETNIA 2013 ROKU OPROCENTOWANIE TYLKO 4,9%
 
Bezpieczne pożyczki dla przedsiębiorców z województwa podkarpackiego. NOWOŚĆ, pożyczki do 40 tysięcy zł.

Program współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 oraz z budżetu Państwa.

Zapraszamy przedsiębiorców z województwa podkarpackiego do skorzystania z możliwości uzyskania atrakcyjnej pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.
O pożyczkę mogą ubiegać się osoby stale zamieszkałe na wsi lub w miastach do 20.000 mieszkańców znajdujących się na obszarze województwa podkarpackiego, a które w chwili ubiegania się o pożyczkę są mikroprzedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów „Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej” (Dz. U. 2004, Nr 173, poz.1807).

Pożyczki mogą być przeznaczone zarówno na cele obrotowe jak i inwestycyjne (z wyłączeniem działalności rolniczej, szczegóły w Regulaminie udzielania pożyczek).

Warunki udzielania pożyczki:

  • wysokość pożyczki – od 20 001 zł do 40 000 zł;
  • pożyczki udzielane są na okres do 24 miesięcy dla pożyczek do 30.000 zł oraz do 36 miesięcy dla pożyczek  powyżej 30.000 zł (licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty ostatniej raty);
  • okres karencji w spłacie pożyczki nie może być dłuższy niż 2 miesiące licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty pierwszej raty;
  • oprocentowanie pożyczki odpowiada stopie referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalanej w oparciu o komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmian metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008,str.6), udzielanych beneficjentom pomocy niespełniających kryteriów zagrożonego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji  (WE) nr 800/2008 – obowiązującej w dniu podpisania umowy;
  • wyliczone zgodnie z powyższym  punktem oprocentowanie wg stanu na dzień  1.04.2013 wynosi 4,9%.

Zabezpieczenie pożyczki stanowi:

  • poręczenie co najmniej dwóch osób fizycznych dla pożyczek do 30.000 zł i trzech osób dla pożyczek do 40.000 zł ustanowione według przepisów prawa wekslowego, lub co najmniej jednej osoby fizycznej i funduszu poręczeniowego, z którym Fundacja podpisała umowę o współpracy;
  • weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez pożyczkobiorcę wraz z poręczeniem wekslowym wystawionym przez poręczycieli i potwierdzonym przez ich współmałżonków, niezależnie od rodzaju wspólnoty majątkowej (tj. rozdzielności lub wspólnoty majątkowej).

Zapraszamy obecnych i przyszłych przedsiębiorców z terenów wiejskich województwa (wsie i miasta do 20 tys. mieszkańców) do kontaktu z doradcami pożyczkowymi Fundacji Wspomagania Wsi w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących programu (tel. 601145012).

Więcej na www.fundacjawspomaganiawsi.pl