Piękno przyrody, walory krajobrazu

Tereny czterech gmin Doliny Strugu położone są na granicy dwóch krain: Pradoliny Podkarpackiej i Pogórza Dynowskiego. Rzeźbę tej części regionu tworzą głównie malownicze pasma i grupy wzgórz, rozdzielają je doliny rzeczek i strumieni. Nad krajobrazem dominuje kilka znaczniejszych wzniesień, wśród nich pasmo Marii Magdaleny, mające w najwyższym punkcie, zwanym Patria - 349 m, oraz pasmo Wilcze z widokowym szczytem 506 m n.p.m. Tereny o najcenniejszych walorach przyrodniczych i krajobrazowych zostały objęte ochroną. Rezerwat przyrody Mójka o powierzchni 286 ha znajduje się w okolicy wsi Futoma i jej przysiółka Mójka. W rezerwacie tym chroni się unikatowe siedlisko bobrów. Występują tu także m.in. buczyna karpacka, grąd wysoki i łęg jesionowy. Wilcze to rezerwat florystyczny o powierzchni 342 ha w okolicy wsi Kąkolówka. Obejmuje zachowany w formie naturalnej las porastający wzgórza północnej strony pasma Wilcze, o najwyższym, malowniczym wzniesieniu ponad 500 m n.p.m.; Hyżniańsko - Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu, zajmujący obszar 24 620 ha, stanowi część przepięknego Pogórza Dynowskiego o wyjątkowym bogactwie flory i fauny. Spotkać tu można bociana czarnego, puchacza, salamandrę złocistą, występują borsuk, gronostaj, łasica, wśród ptaków drapieżnych: myszołów, orlik krzykliwy i krogulec.