Gospodarka mikroregionu

Mikroregion ma rolniczy charakter gospodarczy. Z łącznej powierzchni wynoszącej 300 km2, użytki rolne i leśne zajmują ok. 70%. Warunki glebowe i klimatyczne są średnio korzystne dla produkcji rolniczej, sprzyjają uprawie większości roślin, w tym także warzyw i owoców. Rolnictwo tego obszaru, podobnie jak na całym Podkarpaciu, dostarcza żywność wytwarzaną metodami tradycyjnymi, o dużych walorach ekologicznych.

W produkcji roślinnej dominują zboża, rośliny okopowe i pastewne, natomiast w hodowli produkcja żywca wieprzowego i wołowego.

Funkcjonuje ok. 6200 indywidualnych gospodarstw rolnych, a średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi zaledwie nieco ponad 3 ha. Rozdrobnienie agrarne jest jednym z większych problemów regionu.
Gospodarstwa te są dobrze wyposażone w sprzęt rolniczy.

Pozarolniczy potencjał gospodarczy tworzą przede wszystkim małe i średnie firmy, kilkuosobowe zakłady o różnorodnym profilu działalności. Wg klasyfikacji PKD dominują podmioty gospodarcze zajmujące się handlem, budownictwem, przetwórstwem przemysłowym, transportem.
Liczba prywatnych podmiotów gospodarczych systematycznie wzrasta.