Infrastruktura techniczna

W Dolinie Strugu infrastruktura techniczna jest dość dobrze rozwinięta.

W ostatnich latach wybudowano liczne oczyszczalnie ścieków, sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Samorządy gmin, w ramach skromnych budżetów, dbają o jej niezbędną dalszą rozbudowę, przeznaczając na ten cel także tzw. fundusze europejskie.

Całkowicie rozwiązano problem świadczenia usług telekomunikacyjnych i internetowych.
Mikroregion posiada stosunkowo dobrze ukształtowany system połączeń komunikacyjnych, gdyż usytuowanie w sąsiedztwie Rzeszowa, węzła połączeń drogowych i kolejowych, przesądza o dostępności tego obszaru. Gęsta sieć dróg powiatowych, wynosząca 128 km na 100 km2, przy średniej krajowej wynoszącej 75 km na 100 km2, zapewnia dogodne połączenia wewnątrz regionu, sprzyja regionalnej i lokalnej wymianie gospodarczej oraz przemieszczaniu się ludności do miejsc pracy i miejsc kształcenia.

Stan dróg gminnych jest jednak, podobnie jak w całej Polsce, niezadowalający.