Posiedzenie Komitetu Sterującego

 

W dniu 6 grudnia 2011 odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego Wieloaspektowego Programu rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach  szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 1. W skład Komitetu Sterującego wchodzi:
 1. Prezes Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego „Dolina Strugu”, który pełni również funkcję przewodniczącego komitetu;
 2. Prezes Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina”;
 3. Dyrektor społecznych szkół Doliny Strugu;
 4. Kierownik programu;
 5. Przedstawiciele wskazani przez cztery samorządy lokalne z terenu „Doliny Strugu”:
  • gmina Błażowa – 1 przedstawiciel;
  • gmina Chmielnik – 1 przedstawiciel;
  • gmina Hyżne – 1 przedstawiciel;
  • gmina Tyczyn – 1 przedstawiciel;
 6. Czterech przedstawicieli wskazanych przez organizacje pozarządowe działające na terenie „Doliny Strugu”;
 7. Dwóch przedstawicieli przedsiębiorców z terenu „Doliny Strugu”;
 8. Dwóch przedstawicieli rolników z terenu „Doliny Strugu”;
 9. Dwóch ekspertów (przedstawicieli świata nauki).

Do zadań Komitetu Sterującego należy w szczególności:

 • przyjmowanie i zatwierdzanie harmonogramów realizacji programu,
 • monitorowanie realizacji programu według zatwierdzonych harmonogramów,
 • ocena i akceptacja wyników realizacji programu,
 • ustalanie harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie dla MŚP;
 • ustalanie składu Komisji Przyznającej Dotacje;
 • przyjmowanie regulaminu Komisji Przyznającej Dotacje;
 • przyjmowanie wytycznych dla wnioskodawców;
 • przyjmowanie kryteriów wyboru projektów.

W programie pierwszego posiedzenia było przyjęcie Regulaminu Komitetu Sterującego oraz zaprezentowanie harmonogramu realizacji programu.

W obradach Komitetu uczestniczyli obserwatorzy:

 1. Pan Dominique Favre Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
 2. Pan Andrzej Ereciński Ekspert Szwajcarskiej Agencji ds. Rozwoju i Współpracy,
 3. Pan Tomasz Kwaterski przedstawiciel Władzy Wdrażającej Programy Europejskie

Następne posiedzenie planowane jest na luty 2012 roku.