ATRAKCYJNE POŻYCZKI DLA FIRM

W imieniu Fundacji Wspomagania Wsi zapraszam przedsiębiorców z województwa podkarpackiego do skorzystania z możliwości uzyskania atrakcyjnej pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.

O pożyczkę mogą ubiegać się osoby stale zamieszkałe na wsi lub w miastach do 20.000 mieszkańców znajdujących się na obszarze województwa podkarpackiego, a które w chwili ubiegania się o pożyczkę są mikroprzedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów „Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej” (Dz. U. 2004, Nr 173, poz.1807).

Pożyczki mogą być przeznaczone zarówno na cele obrotowe jak i inwestycyjne (z wyłączeniem działalności rolniczej).

Warunki udzielania pożyczki:

  • maksymalna wielkość pożyczki 20.000 zł;
  • pożyczki udzielane są na okres do 24 miesięcy dla pożyczek do 10.000 zł oraz do 36 miesięcy dla pożyczek powyżej 10.000 zł (licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty ostatniej raty);
  • okres karencji w spłacie pożyczki nie może być dłuższy niż 2 miesiące licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty pierwszej raty;
  • oprocentowanie pożyczki odpowiada stopie referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalanej w oparciu o komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmian metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008,str.6), udzielanych beneficjentom pomocy niespełniających kryteriów zagrożonego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji  (WE) nr 800/2008 – obowiązującej w dniu podpisania umowy.

Aktualnie oprocentowanie wynosi  5,91%.