NABÓR WNIOSKÓW NA WSPARCIE POMOSTOWE DLA UCZESTNIKÓW Z LISTY REZERWOWEJ

Informujemy, że od 10 maja 2012 r. zostaje ogłoszony nabór „Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego” dla Uczestników Projektu w ramach II edycji z listy rezerwowej , którzy założyli działalność gospodarczą, w ramach projektu „Bądź aktywny Bądź przedsiębiorczy”. Nabór prowadzony będzie w dniach od 10 maja do 23 maja 2012 r., w godzinach od 700 do 1500w siedzibie Stowarzyszenia, Błażowa ul. Myśliwska 16 (w Biurze Projektu pokój nr 2 i 4).
Alokacja środków dla  tej edycji naboru wynosi 31 608,00 PLN.Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy przygotować w formie papierowej, wypełnionej komputerowo w dwóch jednobrzmiących egzempach trwale spięty w skoroszycie (umożliwiającym wpięcie do segregatora). Wniosek oraz załączone dokumenty powinny być podpisane przez Beneficjenta Ostatecznego. Kserokopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem, bieżącą datą oraz czytelnym podpisem.Wnioski należy składać osobiście, w kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem Beneficjenta Ostatecznego, nazwą firmy, dokładnymi danymi adresowymi wraz z Indywidualnym Numerem Aplikacyjnym (INA), oraz nazwą wsparcia finansowego. Beneficjent Ostateczny może złożyć wniosek tylko jeden raz, w wyznaczonym terminie.