NABÓR WNIOSKÓW PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE – 2012

 

Informujemy, że od 10 lipca 2012 r. zostaje ogłoszony nabór „Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego” dla Uczestników Projektu w ramach II edycji, którzy założyli działalność gospodarczą, w ramach projekt Bądź aktywny Bądź przedsiębiorczy.

Nabór prowadzony będzie w dniach od 10 lipca do 23 lipca 2012 r., w godzinach od 7 00 do 15 00 w siedzibie Stowarzyszenia, Błażowa ul. Myśliwska 16 (w Biurze Projektu pokój nr 2 i 4).

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy przygotować w formie papierowej, wypełnionej komputerowo w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach trwale spięty w skoroszycie (umożliwiającym wpięcie do segregatora). Wniosek oraz załączone dokumenty powinny być podpisane przez Beneficjenta Ostatecznego. Kserokopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem, bieżącą data oraz czytelnym podpisem.

Wnioski należy składać osobiście, w kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem Beneficjenta Ostatecznego, nazwą firmy, dokładnymi danymi adresowymi wraz z Indywidualnym Numerem Aplikacyjnym (INA), oraz nazwą wsparcia finansowego.

Beneficjent Ostateczny może złożyć wniosek tylko jeden raz, w wyznaczonym terminie.

Dokumenty związane z naborem znajdują się na podstronie internetowej projektu w  zakładce Do pobrania – przedłużone wsparcie pomostowe.